Odwrócona hipoteka

12 września 2014 roku Sejm RP przyjął długo oczekiwaną w sektorze usług bankowych ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Jest to rewolucyjny wręcz przepis, który wprowadza na polskim rynku finansowym nową usługę, jaką jest odwrócona hipoteka. Produkt ten oferowany jest osobom po 60 roku życia uzyskać dodatkowe dochody z możliwością przeznaczenia ich na dowolny cel. Warunkiem jest m.in. przekazanie bankowi prawa do nieruchomości, której są posiadaczami. Jednak ostateczne prawa bank nabywa z chwilą śmierci kredytobiorcy. Bardzo istotne jest również to, że w każdej chwili kredytobiorca może dokonać spłaty zadłużenia lub odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia. Do tej pory było inaczej - funkcjonujący w Polsce model oparty na przepisach Kodeksu cywilnego oferował rentę lub umowę dożywocia, w których beneficjent z chwilą podpisania umowy usługi przekazywał bankowi własność nieruchomości.

Odwrócona hipoteka

Plusy i minusy - jest się czego obawiać?

Od razu po wprowadzeniu wspomnianej ustawy - a zatem także od początku istnienia odwróconej hipoteki - pojawiają się krytyczne uwagi pod kątem nowego produktu finansowego. Przede wszystkim odwróconej hipotece zarzuca się, że osoby korzystające z niej do końca swojego życia najczęściej uzyskują ok 30% - 40% wartości nieruchomości, którą przekazali bankowi. Na szczęście nowo wprowadzona ustawa ma zabezpieczać interesy beneficjentów i ich rodzin. Banki są zobowiązane do zwrotu różnicy o jaką wartość nieruchomości przewyższa należność z tytułu zawartej umowy - o ile nadwyżka powstanie.

Już na początku drogi kredytowej osoba zainteresowana odwróconą hipoteką otrzyma wszystkie istotne informacje m.in. na temat przewidywanej kwoty kredytu, terminu i sposobu jej wypłaty, kosztów związanych z tym kredytem, sposobu ich zapłaty oraz oczywiście praw i obowiązków wynikających z umowy. Niedopełnienie przez bank jakichkolwiek formalności daje kredytobiorcy prawo do rekompensaty finansowej w wysokości 10 proc. odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego. Jak widać zatem, odwrócony kredyt hipoteczny daje swobodę oraz poczucie bezpieczeństwa, związane z dysponowania prawem własności do nieruchomości. Ponadto także świadomość konieczności spłat różnic pomiędzy wypłaconymi kredytobiorcy środkami a wartością nieruchomości daje poczucie, że bank nie przejmie nieruchomości za bezcen.

ugo